REGULAMIN  – sklepu internetowego www.SobikMedia.pl

I. Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa warunki dokonywania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego w serwisie internetowym www.sobikmedia.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma SOBIK MEDIA Dominik Sobik z siedzibą w Rybniku 44-207 ul.św. Maksymiliana 7B/13, NIP 642-279-28-60 , REGON 240621124 zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca osobiście lub przez uprawnione organy zamówień
b) Towarze – należy przez to rozumieć towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę
c) Cenie – rozumie się przez to cenę netto umieszczoną obok informacji o towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i a podatek VAT doliczany jest przy finalizacji zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT, cena pozostaje ceną netto.
d) Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w serwisie internetowym firmę kurierską, współpracującą ze Sprzedawcą lub Pocztę Polską, które w imieniu Sprzedawcy realizują dostawę do Zamawiającego
e) Kosztach dostawy – należy przez to rozumieć opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.
f) Zamówieniu – rozumie się przez to złożenie dyspozycji dostawy Towaru za cenę i na warunkach określonych w serwisie internetowym.
g) Konsumencie – rozumie się przez to osobę o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego

II. Warunki korzystania z serwisu, zasady płatności i dostawy towarów

1. Korzystanie z serwisu jest dostępne dla zamawiającego, który dysponuje następującym wyposażeniem:

  • komputer PC,
  • szerokopasmowe łącze internetowe,
  • przeglądarka internetowa IE w wersji 6 lub wyższej, Firefox wersja … lub inna równoważna
  • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript ramek i stylów CSS
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows)
  • aktywne konto e – mail

2. Składanie zamówień jest możliwe bez rejestracji, chyba że Sprzedawca zastrzeże złożenie zamówienia wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Dostawa jest realizowana w sposób wybrany przez zamawiającego na podstawie dostępnych w serwisie opcji.
6. Koszty dostawy i sposoby płatności znajdują się w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek w postaci paragonu, a na wyraźne życzenie klienta faktura VAT. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru Sprzedawca dołącza do złożonego zamówienia fakturę.
8. W przypadku gdy dostawa towaru jest niemożliwa z powodu wystąpienia braków magazynowych mogących trwać dłużej niż 21 dni, sprzedawca zawiadamia niezwłocznie zamawiającego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
9. W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności za pobraniem, zamówienie może być anulowane przez Sprzedawcę, jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie 21 dni, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

III. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny wyjątek stanowią towary tworzone pod indywidualne zamówienie zamawiającego np wydruk wizytówek, ulotek, banerów itp.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie jednakże nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.
3. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje sie pod tym linkiem : ODSTĄPIENIE
4. Koszty zwrotu towaru pokrywa zamawiający.
5. Skuteczne odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie gdy towar nie jest uszkodzony ani używany.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Jeżeli towar ma wady, zamawiający ma prawo do reklamacji. Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym opis wady lub zwrócić osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca zajmuje stanowisko co do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień, w którym towar ze zgłoszeniem reklamacyjnym został odebrany przez Sprzedawcę lub uprawnionego pracownika.
3. W przypadku gdy złożona reklamacji wymaga wykonania ekspertyzy lub podjęcia innych czynności technicznych koniecznych do oceny jej zasadności, sprzedawca w terminie określonym w punkcie 2 zawiadamia o tym fakcie zamawiającego, informując o przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadamia zamawiającego.
5. Poniesione przez zamawiającego koszty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy są zwracane wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji.
6. Nie mogą być podstawą reklamacji różnice, wynikające z indywidualnych ustawień monitora zamawiającego, w szczególności nasycenie barw, odcień, proporcje, struktura.

V. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez zamawiających są gromadzone i przetwarzane przez firmę SOBIK MEDIA Dominik Sobik z siedzibą w Rybniku 44-207 ul.św.Maksymiliana 7B/13 , wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy
b) przesyłania materiałów o charakterze reklamowym i handlowym, jeżeli zamawiający wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
3. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich nieuregulowanych sprawach w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy: z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.